top of page

הדרכה מעשית

#האשטגים: באילו כדאי להשתמש?

ממקד את השיח בחטופים באופן העולה בקנה אחד עם המסר הפרו-ישראלי המרכזי המומלץ עבור המלחמה הזו

יוצר תחושת דחיפות במהלך השתלשלות האירועים במשבר החטופים

"יושב" על מטרה הומניטרית אוניברסלית

בעד

אין

נגד

מסקנה

אנו ממליצים להשתמש בהאשטג הזה בכל פוסט ותגובה שאתם משתפים (ולהציג את התוכן שלכם בהקשר עם משבר החטופים, שהוא הנרטיב הפרו-ישראלי האפקטיבי ביותר כל עוד עדיין ישנם חטופים אזרחיים).

bottom of page